Sp��telen� weby:


Hostujeme na serveru VasWeb.cz

Ob�ansk� sdru�en� KLUB �in�il jihoamerick�ch

Internetov� obchod s pot�ebami pro �in�ily

Prodej ml��at


Hlavn� str�nka   Diskuze   Inzerce   Fotogalerie   Kontakt                      

V�tejte!

Tento web vznikl hlavn� proto, aby poskytnul informace ka�d�mu, kdo se chyst� po��dit �in�ilu, chce se dozv�d�t v�c o sv�m sv��enci, nebo hled� pomoc. Tady na str�nk�ch nem�m nikde vystaveny sv� zku�enosti �i rady. Je to hlavn� proto, �e u tak zvl�tn�ho zv���tka, jako je �in�ila, nen� subjektivn� n�zor v�dy na m�st�. Ka�d� chovatel m� na danou v�c sv�j recept. Proto je ide�ln�, kdy� jsou znalosti z chovu sd�leny mnoha lidmi.
Na tomto webu je nejd�le�it�j�� diskuzn� f�rum, kter� je zde proto, aby jste jej nav�t�vovali a p�isp�vali do n�j. Jsem moc r�d, �e se mi povedlo vytvo�it komunitu, kter� r�da pom�e. Hned te� m�ete f�rum nav�t�vit, ale ne� to ud�l�te, byl bych r�d, kdybyste si p�e�etli n�sleduj�c� rady a pravidla.

 • Diskuze je samoz�ejm� i pro ne�in�il��e.
 • P�i psan� p��sp�vku si rad�ji p�ed posl�n�m text ulo�te do pam�ti. (ozna�it - Ctrl+C, zp�t vlo�it Ctrl+V.) N�kdy se m�e st�t, �e se ztrat� spojen� se serverem a vy byste potom o sv�j p��sp�vek p�i�li.
 • M�jte p�i psan� p��sp�vku v�dy na pam�ti, �e ostr� slova proti komukoliv nemus� b�t v�dy na m�st�. Bu�me k sob� slu�n� :)
 • Ne� se na n�co zept�te, zkuste nejd��v svoji odpov�� naj�t, a� potom se pt�t.
 • Nestav�m se za n�zory diskutuj�c�ch. Na f�ru nen� ��dn� cenzura.
 • Nevkl�dejte do diskuze ��dn� nez�konn� nebo ur�liv� v�ci. Pi�te pros�m "k t�matu" a do spr�vn� kategorie.
 • Pokud si s diskuz� nev�te rady, p�e�t�te si FAQ (�asto kladen� ot�zky).
 • Do f�ra m�ete vkl�dat p��sp�vky, i kdy� nejste registrovan�m u�ivatelem.
 • Pokud se chyst�te n�kdy na f�rum znovu p�isp�vat, je dobr� se zaregistrovat. Ov�em ��ty, kter� byly zalo�eny a nebyl z nich posl�n ��dn� p��sp�vek, po 3 m�s�c�ch ma�u. B�vaj� to ��ty neaktivn�ch u�ivatel� - duch�.
 • P�i registraci vlo�te do pole podpis informace o sv�ch �in�il�ch.
 • Pokud chcete napsat zpr�vu jin�mu u�ivateli, kter� se t�k� pouze n�ho, nevytv��ejte pro v� rozhovor nov� p��sp�vek, ale pou�ijte v diskuzi zabudovan� soukrom� zpr�vy. Z diskuze m�ete ps�t i emaily u�ivatel�m.
 • Objev�-li se na diskuzi n�co, co nen� jakkoliv vpo��dku, nev�hejte m� kontaktovat.

Chcete-li se s n�mi pod�lit o fotky sv�ch �in�il, m�ete nav�t�vit fotogalerii. Budu r�d, kdy� se bude rozr�stat o nov� fotky. K tomu, abyste si mohli ve fotogalerii vytvo�it vlastn� album, je pot�eba, abyste se znovu zaregistrovali ve fotogalerii. Datab�ze u�ivatel� nejsou s diskuz� propojeny. K registraci m�ete pou��t stejn� p�ihla�ovac� jm�no a heslo. Jeliko� se na�e str�nky ocitly na lep��m hostingu, dovolil jsem si posunout limity na velikost a po�et fotek. Nyn� m�ete do fotogalerie p�id�vat fotky o max. rozm�ru strany 700 obrazov�ch bod� a velikosti 250kB. Pokud nev�te, jak fotografii zmen�it, vytvo�il jsem pro v�s n�vod. Na jeden ��et jsou 4MB voln�ho m�sta pro va�e fotografie. Ne� za�nete p�id�vat fotky, p�e�t�te si pros�m n�sleduj�c�.

 • Na prohl�en� fotek a psan� koment��� nen� pot�eba se registrovat! Ov�em pouze registrovan� u�ivatel� mohou vkl�dat obr�zky.
 • ZDE je stru�n� n�vod, jak vlo�it fotku do fotogalerie.
 • Vytvo�te si pouze jeden ��et. Nem�jte n�kolik ��t�, abyste si zv�t�ili prostor. Pokud mi nap�ete, �e pot�ebujete v�ce m�sta na svoje obr�zky, r�d vyhov�m.
 • Fotky mus�te vkl�dat ve form�tu JPEG (soubory s p��ponou .jpg).
 • Do fotogalerie nevkl�dejte nevhodn� fotky.
 • K fotk�m m�ete ps�t i vlastn� koment��e. Chv�la za hezkou �in�il� klec v�dy pot��. :)


Copyright � 2004 - 2016